Проекти

Млади лидери за справување со Инвазивните инсекти и климатските промени во Тиквешкиот регион

 

Буџет:  4975 евра

Период на имплементација:  Април - Септември 2021

Партнер во проектот: СОУ "Св. Кирил и Методиј" Неготино

 

Регрант од  и 

 

Проектот е финансиран од Европската Унија 

 

Со реализација на овој предлог проект, на лозарите ќе му се даде една услуга која до сега ја немаа а е многу битна во развојот и производството на здраво грозје и вино. Ќе се овозможи на младите агрономи да ја докажат својата стручност во родниот крај во примена на современи агротехнички мерки, без да се иселуваат и да ја бараат иднината во другите земји. Со ова се отвара можност за отворање на зелени работни места кои придонесуваат за одржлива иднина на руралните области.

Во микробиолшка лабораторија на ЕКОВИТА, стручно ќе се детерминираат и документираат болестите во лозарството, и давање на препораки од  постарите членови агрономи.

 ќе бидат вклучени средношколците, млади студенти, идни агрономи, кои својата стручност и знаење би го докажале во својата заедница, применувајќи и обучувајќи ги лозарите и средношколците вклучени во проектот во нови техники со цел за производство на здрав производ

 

                   Гроздов молец (Lobesia botrana)

 

 Повеќе информации можете да добиете на ekovita@hotmail.com