Проекти

ФЕР КОН ПРИРОДАТА

 

Проектот е во тек и го спроведува Здружение на граѓани ЕКОВИТА од Неготино во партнерство со Здружение на производители на органска храна БИОВИТА од Кавадарци.

Време на реализација од 01,08,2018 год. до 31,12. 2018 год.

Буџет на проектот: 6 000 евра              проектот е финансиран од Европската Унија

 

   

 

 

Проектот се реализира како регрант во рамките на проектот:

НАЦИОНАЛЕН РУРАЛЕН ПАРЛАЕНТ КАКО ГЛАС НА РУРАЛНОТО НАСЕЛЕНИЕ

 

 

Органско производство, заштита и одржливо искористување на животната средина во руралните подрачја.

Специфична цели  на проектот се

  • вмрежување на засегнати страни од агро секторот во руралните средини, (рурални фармери, земјоделци, преработувачи, туристи, угостители, купувачи, сертификационо тело и тренери. и др.)
  • развивање на концепт кој ќе обезбеди враќање на традиционалниот начин на одгледување на земјоделските култури, со сорти и видови кои се автохтони и адаптирани на микроклиматските услови кои постијат во руралните области на Тиквешкиот Регион
  • обука и сертификација на традиционалните земјоделски  култури во руралните средини,  за производство на органски производи.  
  • обезбеден пласман  на земјоделските култури во преработувачки капацитети

 

 

Повеќе информации можете да добиете на ekovita@hotmail.com