Корисни работи

Проблеми при одгледување на печурки

Проблеми со спорите при одгледувањето на печурки

Буковката (Pleurotus sp.) се размножува полово со базидиоспори кои се наоѓаат на ламелите од долната страна од плодните тела.
Микроскопска слика на базидии со базидиоспори од буковка (Pleurotus sp.)Кога ќе созрее буковката односно кога ќе се исправи работ на плодното тело, таа ги испушта спорите во огромни количини. Ако не се оберат навреме плодовите, целата просторија ќе биде побелена од спорите. Презреаните плодови не се квалитетни за продажба и преработка.
Презреани плодови од буковка (Pleurotus sp.)
рабовите се извиткани нагоре, бербата е задоцнета 2 денаЗа да не се случуваат овие проблеми, производителите треба да внимаваат:


o Фармата да биде што подалеку од местото на живеење,
o пред да се влезе во просторијата да се вклучи вентилаторот, за да се отстранат спорите од воздухот,
o навреме да се берат плодовите, да не се дозволи работ на шеширот да се исправи нагоре,
o за време на бербата и селекција на печурките задолжително да се носи заштитна маска,
o редовно да се контролира издувните вентилатори, бидејќи спорите најмногу се лепат на перките и ја отежнуваат работата на моторот.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Во нашата популација 10% на луѓе се алергични на спори од буковка. Алергијата се карактеризира со постојано надразнувачко кашлање, особено се интензивира при влезот во просторијата каде се печурките.

Доколку лекарот констатира алергија, производителот ВЕДНАШ да прекине со одгледувањето на печурки и да се насочи на друго производство.


Дипл. инж. биолог Маја Тодорова
Дипл. инж. биолог Сашко Тодоров

 
 

ВЕНТИЛАЦИЈА - Проблеми при одгледување на печурки

 
Буковката е сапрофитско растение кое за исхрана користи растителни отпадоци и за дишење користи кислород а испшта јаглерод двооксид.
Затоа е потребно во просторијата каде се одгледуваат печурките да се обезбеди континуирано влез на свеж воздух.Правилно развиени плодови од буковката одгледана во просторија каде се обезбедени сите услови

Во непроветрени простории концентрацијата на СО2 е голема и може да доведе до деформирање на плодовите од буковката.Први знаци на деформитети кај буковката
се забележува издолжување на дршките а печурките се развиваат инковидно


Обично кај аматерите не се јавуваат проблеми со вентилацијата, бидејќи во поголем број случаеви поставуваат помали количини на супстрат и тие имаат доволно кислород во просторијата.
Но проблемите настануваат кога аматерите ќе преминат на поголемо или индустриско производство. Желбата за профит преовладува над обезбедувањето на поволни услови за развој на буковката. Тука доаѓаат и до првите проблеми и разочарување на производителите.
Бидејќи плодот на буковка брзо се развива, потребно е да се следи нејзиниот развој.
Доколку се забележат промени, веднаш да се да се зголеми вентилацијата во просторијата. Ако следните денови не се подобри состојбата веднаш да се консултира со стручно лице.деформитет кај буковката предизвикани од намалена вентилација


 


Потполно деформирани плодови кај буковката
предизвикани од намалена вентилација


Дипл. инж. биолог Маја Тодорова
Дипл. инж. биолог Сашко Тодоров